Informacja dla mieszkańców Niedobczyc

2023-02-24

Witam Serdecznie
W związku z zbliżającymi się wyborami do Rady Dzielnicy Niedobczyce kadencji 2023-2028 oraz z wprowadzonymi w 2022r., zmianami w Statutach RD, zwracam się z prośba o możliwość rozpowszechnienia w sposób zwyczajowo przyjęty (strony internetowe,nośniki elektroniczne,tablice informacyjne,ogłoszenia) dołączonej w formie załącznika informacji dla mieszkańców, pensjonariuszy,rodziców oraz parafian.
W imieniu Rady Dzielnicy Niedobczyce serdecznie dziękuję.
Pozdrawiam
Adam Niespodziany

Wybieramy nową Radę Dzielnicy Niedobczyce W tym roku kończy się kadencja rybnickich rad dzielnic, wybranych w 2019 roku. Dlatego w kwietniu i maju zostaną przeprowadzone wybory, w których mieszkańcy dzielnic wybiorą swoich przedstawicieli na nową, 5-letnią kadencję. W związku ze zmianą w 2022 r. Statutów Dzielnic, zostały określone nowe zasady przeprowadzania wyborów, w myśl których wybory będą miały formułę zbliżoną do wyborów ogólnokrajowych, tj. odbędą się w formie całodniowego głosowania w wyznaczonym jednym lokalu wyborczym na terenie dzielnicy. Warunkiem przeprowadzenia wyborów w dzielnicy jest zgłoszenie liczby kandydatów co najmniej o 1/3 większej od liczby 15 mandatów do uzyskania w wyborach Dzielnicy (tj. co najmniej 20  kandydatów). Miejska Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia nazwiska, imiona i wiek kandydatów wymienionych w porządku alfabetycznym, najpóźniej 20 dni przed wyborami. Jeżeli w przewidywanym terminie nie zostanie zgłoszona wymagana liczba kandydatów, to wyborów nie przeprowadza się. Termin zgłaszania kandydatów: od 7 do 17 marca br., kto może zostać członkiem Rady Dzielnicy? Kandydatem na członka rady dzielnicy może być osoba stale zamieszkująca na terenie danej dzielnicy, która najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat. Kandydatów zgłasza się Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic w trakcie dyżurów pełnionych w siedzibie komisji (Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, pok.109, I piętro). Zgłoszenia kandydata dokonuje się na piśmie na formularzu ustalonym przez Miejską Komisję Wyborczą. Zgłoszenie zawiera w szczególności: imię, nazwisko, adres (zgodny z adresem kandydata ujętym w spisie wyborców na terenie dzielnicy, w której ubiega się o mandat), wiek oraz zgodę na kandydowanie. Zgłoszenie kandydata musi mieć pisemne poparcie co najmniej 20 wyborców uprawnionych do głosowania, ujętych w spisie wyborców na dzień dokonania zgłoszenia kandydata. Członek Miejskiej Komisji Wyborczej wydaje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Kolejno Komisja zobowiązana jest do sprawdzenia prawidłowości zgłoszenia. W terminie 3 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia kandydat zobowiązany jest do odebrania od Miejskiej Komisji Wyborczej potwierdzenia rejestracji. W przypadku stwierdzenia wad w zgłoszeniu Komisja, w miejsce potwierdzenia rejestracji, wydaje kandydatowi informację o stwierdzonych brakach. Nieodebranie informacji lub nieuzupełnienie braków w zgłoszeniu w terminie 3 dni od dnia jego odbioru skutkuje brakiem rejestracji kandydata. Braki dotyczące listy poparcia są nieusuwalne. Wzór listy poparcia oraz formularz zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miasta Rybnika i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Termin wyborów:16 kwietnia br. (niedziela) Zespół Szkół nr 5 im. J. Rymera, przy ul. J. Rymera 24A, od godz. 8 00 do godz. 20 00. Wybory do Rady Dzielnicy przeprowadza się w obwodzie głosowania obejmującym obszar dzielnicy. Obwód głosowania nr 13 obejmuje ulice: Adamskiego, Akacjowa, Barbary, Barbórki, Boczna, Bończyka B. Krzywoustego od nr 1do 21 nieparzyste i nr parzyste, Bolesława Śmiałego nr nieparzyste i od nr 30 do końca parzyste, Cienista, Garbocze, Gen W. Andersa, Górniczego Stanu, Górnośląska, Gruntowa nr nieparzyste i od nr 2 do 96 parzyste, Hetmańska, I. Paderewskiego, Jabłoniowa, Jagodowa, J.K. Chodkiewicza, J. Kazimierza, J. O. Zagłoby, J Skrzetuskiego, J. Rymera, Karlika, K. Wielkiego za wyjątkiem nr 42, Letnia od nr 29 do końca nieparzyste i od nr 2 do 10 parzyste, Lotników, L. Zamenhofa nr parzyste, M. B. Janasa od 1 do 99 nieparzyste i od 2 do94 parzyste, M. Wołodyjowskiego, Modrzewiowa, Niedobczycka od nr 108 do końca, Obrońców Pokoju, Odległa, Odrodzenia, Olszycka, Orzechowa, Pod Lasem nr 78G i 78 K, Pokładowa, Raciborska od nr 185 do 217 nieparzyste i od nr 192 do 198 parzyste, Racławicka od 1 do 7 nieparzyste, Skalna, Słowiańska, S. Leszczyńskiego, S. Żółkiewskiego, S. G. Roweckiego od nr 2 do 12 parzyste, Strz. Podhalańskich, Sztygarska, Szybowa, T. Zana, Torowa, Weroniki, Wiertnicza, W. Kadłubka, W. Witosa nr 19 K i 75 B, W. Orkana, W. Warneńczyka, Wodzisławska od nr 209 do 249 nieparzyste i od nr 202 do 228 parzyste, Wrębowa, Wrzosowa, Wyrobiskowa, Zakole, Ziemowita, Złota, Związkowa, Z. Starego. Uprawnieni do głosowania są mieszkańcy danej dzielnicy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat oraz stale zamieszkują na terenie tej dzielnicy. Spis wyborców obejmuje osoby zameldowane na pobyt stały na obszarze dzielnicy, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat. Osoby zameldowane na pobyt czasowy lub osoby zamieszkałe na obszarze gminy bez zameldowania nie są ujęte w spisie wyborców sporządzanym w związku z wyborami do Rad Dzielnic. W dniu głosowania osoba zamieszkała na terenie dzielnicy (bez zameldowania na pobyt stały) może zostać dopisana do spisu wyborców. Potwierdzenie odbioru karty do głosowania przez osobę dopisaną do spisu wyborców stanowi oświadczenie, że zamieszkuje na terenie dzielnicy. Wyborca na otrzymanej w lokalu liście, dokonuje jedynie wyboru 5 kandydatów, stawiając znaku X w wyznaczonym polu obok wybranego kandydata. Dla prawomocności wyborów Rady wymagana jest obecność co najmniej 10% mieszkańców Dzielnicy, uprawnionych do głosowania. W przypadku braku wymaganej10% frekwencji, ponowne wybory zostaną zarządzone w terminie 3 miesięcy od daty pierwszych wyborów. Procedura powtórnych wyborów może zostać zastosowana jednokrotnie.
Mieszkańcu Dzielnicy nie pozwól żeby decydowali za Ciebie, kandyduj i idź na wybory!

 

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach